RODO – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z siedzibą w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki 10. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu +48 767233106 lub adres email sekretariat@zso4.legnica.eu .
2) możesz się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem (76) 728 65 28 bądź adresem e-mail: iod@zojo.legnica.eu
3) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
   a. Przyjęcia ucznia do szkoły;
   b. Realizacji zadań oświatowych;
   c. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
   d. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
   e. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
7) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
9) Ma Pani/Pan prawo do:
   a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   c. przenoszenia swoich danych osobowych,
   d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
   e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
11) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.